Głównej zawartości

Komunikat alertu

belka eu

Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPO.05.01.00-20-0257/17 pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha” objętych umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0257/17 z dnia 18 maja 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Czeremcha.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Czeremcha w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach zlokalizowanych w gminie Czeremcha.
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy Czeremcha.
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Czeremcha.
 • Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii cieplej i elektrycznej.
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.
  Wartość projektu: 1 948 931,03 zł
  Dofinansowanie: 1 407 542,87 zł