Głównej zawartości

Komunikat alertu

Przypomina się, że zgodnie z art 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 05. Nr 1326, poz. 2008 póżn. zm.) , WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Powyższa kwestia uregulowana jest także w § 3 ust. 13 uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149, poz. 1724).

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nieczystości, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa chodnikowego wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy, w miejscu nie powodującym zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu likwidacji śliskości chodnika.

Zanieczyszczenia te winny być gromadzone w miejscu nie stwarzającym zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.

Zgodnie z art. 10 ust 2 i ust. 2a w/w ustawy nie realizowanie obowiązków zawartych w cytowanej ustawie i Regulaminie podlega egzekwowaniu w drodze postępowania mandatowego.