Głównej zawartości

Komunikat alertu

PRZEDSIĘBIORCZA SPOŁECZNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU LOKALNEGO  - INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE HAJNOWSKIM

Z myślą o rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej oraz jego potencjale w powiecie hajnowskim  pojawia się coraz więcej podmiotów, których zadaniem jest pobudzanie lokalnej sfery społeczno-gospodarczej poprzez rozpowszechnianie wśród społeczności idei przedsiębiorczości jako głównego narzędzia prorozwojowego. Aby ułatwić mieszkańcom start oferują one wsparcie finansowe (tj. programy pożyczkowe, poręczeń kredytowych, dotacje) na zakładanie, rozwój działalności gospodarczej, doradztwo, pomoc w tworzeniu biznesplanów itp. Prócz działalności gospodarczej sensu stricte coraz popularniejsza staje się przedsiębiorczość społeczna (spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne). Programy realizowane na rzecz tego sektora mają celu zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w życie lokalne poprzez zwalczanie negatywnych postaw w wyniku upowszechniania wiedzy o możliwościach i korzyściach płynących ze społecznego uczestnictwa. Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych wokół wspólnych problemów to główne zadania przez niego przewidziane.  Szczególny akcent położony jest na łączenie społecznej aktywności z aktywnością ekonomiczną - podmioty ekonomii społecznej. Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i ich urzeczywistnianie przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze indywidualnej, ale także staje się biegunem wzrostu w wymiarze lokalnym, zagospodarowując przy tym dostępne zasoby (ludzkie, społeczne – głównie przez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, naturalne).  

 

Wsparcie oraz pomoc w rozwoju działalności gospodarczej różnego typu w naszym regionie można uzyskać z  następujących źródeł:

1) CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM

Oferuje: pomoc doradczą i konsultacyjną, działalność informacyjną i doradczą w ramach programu  MIKRODOTACJI na obszarze Powiatu Hajnowskiego

O granty w ramach mikrodotacji ubiegać się mogą następujące podmioty:

- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,

- mikroprzedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zamieszkujące i prowadzące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze działania, w tym również rolnicy w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,

Program realizowany będzie w dwóch komponentach w trzech rundach aplikacyjnych:

a) runda 1: III kwartał  2013r. (Komponent nr 2) i IV kwartał 2013r. (Komponent nr 1)

b) runda 2: II kwartał 2014r. (Komponent nr 1 i Komponent nr 2)

c) runda 3: I kwartał 2015r. (Komponent nr 1 i Komponent nr 2)

Obecnie uruchomiony został nabór wniosków do Komponentu nr 2, który skierowany jest do: 

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

- osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą zamierzających podjąć  działalność niezwiązaną z rolnictwem, w tym  w szczególności agroturystykę,

- innych podmiotów o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniających do 9 osób),

- osób fizycznych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółowych informacji o programie można uzyskać pod adresem: www.cwpbialowieza.pl, lub w biurze projektu:

  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża pokój 115 (w pokojach gościnnych BPN) 

  tel./fax 85 655 24 15

   e-mail: //cwpbialowieza@nida.pl">cwpbialowieza@nida.pl

Centrum poleca również: FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ z ramienia Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, który w partnerstwie z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych realizują projekt: „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, który ma na celu wzmocnienie działalności gospodarczej  podmiotów ekonomii społecznej (m.in. organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą). Więcej na: http://www.tise.pl/ngo/es-fundusz/ 

2) PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Oferuje: pożyczki dla firm do 500 000 zł oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzi doradztwo gospodarcze w ramach Sieci Centrów Wspierania Biznesu

Białystok                                                                      Hajnówka 

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok                 ul.Wierobieja 30/18 17-200 Hajnówka

tel.: 85 740 86 92 lub 85 740 86 83               tel/fax: 85 682-51-87

www.pfrr.pl. / www.een.pfrr.pl                              Alicja Orzechowska 

e-mail: //fundusz@pfrr.pl">fundusz@pfrr.pl / //euresp@pfrr.pl ">euresp@pfrr.pl             e-mail: //orzechowska@pfrr.pl">orzechowska@pfrr.pl

3) PODLASKA AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ - projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

W ramach projektu przewiduje się wsparcie merytoryczne i finansowe inicjatyw tworzenia spółdzielni socjalnych.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,            Ekspert ds. ES – Paweł Wołkowycki

ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2 lok.11,                        tel. kom (+48) 662-005-059

17-200 Hajnówka                                                          //inkubator.hajnowka@europartner-akie.pl">inkubator.hajnowka@europartner-akie.pl

tel./fax: (+48) 85 682-30-03                                          www.przedsiebiorczepodlasie.pl

4)  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) 2007-2013 województwa Podlaskiego oferuje dotacje dla osób bezrobotnych oraz osób fizycznych na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach: Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach w/w konkursu. Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego będą  mogli skorzystać ze wsparcia w ramach projektu po ogłoszeniu konkursu przez realizatorów: Starostwo Powiatowe  w Siemiatyczach i Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" sp. z o.o. w Białymstoku, którzy będą prowadzić nabór wniosków dla 4 powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego. Nieodpłatne wsparcie przy aplikowaniu deklaruje CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM,   

  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża pokój 115 (w pokojach gościnnych BPN) 

  tel./fax 85 655 24 15,   www.cwpbialowieza.pl,  

e-mail: //cwpbialowieza@nida.pl">cwpbialowieza@nida.pl

Wydział Promocji I Rozwoju 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce