Głównej zawartości

Komunikat alertu

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną 5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

Mamy nadzieję, iż Raporty okażą się cennym i użytecznym źródłem informacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz będą pomocne w
przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na "zieloną energię".

Przekazywane Państwu Raporty są dokumentami roboczymi i pomocniczymi. Wyłączną odpowiedzialność za formę i treści Raportów ponoszą ich autorzy. Nie jest to oficjalne stanowisko Instytucji Zarządzającej ani Unii Europejskiej.

Tłumaczenie tekstów źródłowych zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013.

Gmin Czeremcha wyraziła wolę do udziału w projekcie pt.: „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z tym zwracamy się z prośbą wypełnienia krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210082/ankieta-gmina-czeremcha.html

 

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O SKŁADANIU NA PODSTAWIE ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (T.J. DZ.U. Z 2015R. POZ. 1286 ZE ZM.) OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU) W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2016R.