Głównej zawartości

Komunikat alertu

Uczestnicy obrad Sesji Rady Gminy Czeremcha

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Czeremcha są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na mocy art. 20 poz. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) o samorządzie gminnym, a nagrania udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swojego  wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r.  L 119/1), zwanego dalej RODO – zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, dalej jako „ADO”;
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy pod adresem email: iodoug@czeremcha.pl;
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330,1669) o dostępie do informacji publicznej.
  4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (wizerunek) przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż w terminach wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym równie profilowaniu.

 

DSC 0078 DSC 0083 DSC 0087 DSC 0090

DSC 0089 DSC 0091 DSC 0094 DSC 0095

DSC 0096 DSC 0098 DSC 0100 DSC 0107

DSC 0112 DSC 0115 DSC 0118 DSC 0121

DSC 0123 DSC 0137 DSC 0139 DSC 0141

DSC 0151 DSC 0156 DSC 0159