Głównej zawartości

Komunikat alertu

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych - bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1)
 • szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os (działanie 3.2.2)

Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Istnieje możliwość zapisania się na więcej niż jedno szkolenie, tak aby zjazdy szkoleń się nie pokrywały.

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18 roku życia. Preferencje w działaniu 3.2.1 przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  

Na bieżąco są przyjmowane osoby spełniające preferowane kryteria (chodzi o wiek   i wykształcenie) oraz osoby nie priorytetowe, które już korzystają ze szkoleń i kursów, a nie wykorzystały swojej puli pieniędzy.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Biuro Projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Kontakt do biura:  tel. kom. 502 285 722.

Biuro jest czynne w godzinach:

pon. 10.00-18.00

wt.- pt. 7.30-15.30

 

źródło: http://powiat.hajnowka.pl/

kplw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce w miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadza bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Osoba przeszkolona otrzyma zaświadczenia o odbytym szkoleniu wystawionym przez Powiatowego Lekarz Weterynarii Osoby zainteresowane w/w szkoleniem, winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul. 11 Listopada 22; tel. 85 682 25 96

do dnia 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane osobiście o terminie i miejscu szkolenia.

W związku z zakończeniem  prowadzenia  działalności  gospodarczej  Gabinetu Lekarskiego  „Twój Lekarz” Walentyna Bierezowicz informuje się  pacjentów w/w  gabinetu , że jest możliwość  przepisania się  do  Lekarza Rodzinnego  w Gminnym Ośrodku  Zdrowia w Czeremsze  w celu objęcia opieką lekarską .

 Z uwagi na prowadzoną działalność  jeszcze  do 31 grudnia 2018r.   Lekarza Pediatry, objęcie opieką dzieci jest możliwe od stycznia 2019 roku .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce  przypomina i zobowiązuje do respektowania  nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz.298 oraz z 2016 r. poz. 1331).

Najważniejsze zmiany w ustawie:

 1. Zakazy obowiązujące dotychczas co do wyrobów tytoniowych, na gruncie nowej ustawy obejmują również e-papierosy.
 2. Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim, wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać tych samych zakazów, co palacze zwykłych papierosów.
 3. Zakaz reklamy e-papierosów, tak jak do tej pory wyrobów tytoniowych; ich producenci i importerzy nie mogą sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
 4. Zakaz wprowadzania do obrotu papierosów „smakowych” i tytoniu do samodzielnego skręcania – z wyłączeniem tych z dodatkiem mentolu, którego zakaz stosowania będzie obowiązywał od roku 2020.
 5. Przepisy obligują producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.
 6. Za palenie w miejscach publicznych (również e-papierosów) trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Właściciel lub zarządzający danym obiektem lub środkiem transportu za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia podlega karze grzywny do 2000 zł. Za złamanie zakazu reklamy kara wyniesie 200 tysięcy zł.
 7. Zakazane jest detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów z nikotyną do e-papierosów, zarówno w kraju jak i za granicą.
 8. W przypadku wyrobów tytoniowych na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych producent obowiązany jest do umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych: tekstowych i graficznych (zdjęcia zmian chorobowych).
 9. Na opakowaniach papierosów elektronicznych musi być zamieszczona informacja o wszystkich zawartych w nich składnikach i ich ilościach oraz odpowiednie ostrzeżenie zdrowotne.
 10. Zakaz palenia e-papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy. Właściciel lub zarządzający budynkiem może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładu pracy. Jest to jego prawo, ale nie obowiązek.
 11. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne  informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej informacją  o zakazie palenia.

 

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z obowiązującym prawem zakaz palenia obejmuje:

 • tereny zakładów opieki zdrowotnej i pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • tereny jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, tereny jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • tereny uczelni,
 • pomieszczenia zakładów pracy, inne niż wymienione wyżej,
 • pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • lokale gastronomiczno-rozrywkowe,
 • środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych,
 • przystanki komunikacji publicznej,
 • pomieszczenia obiektów sportowych,
 • ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,
 • inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego.

      

                                                                                          Z up. Państwowego Powiatowego

                                                                                          Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

                                                                                          Nina Trendowska

- Znaki zakazu palenia