Głównej zawartości

Komunikat alertu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.:"Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach , Gmina Czeremcha", Ogłoszenie nr 546015-N-2018.


  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7225.1.2018 (dotyczy wykonania rocznego przeglądu ok. 65 km dróg na terenie Gminy Czeremcha). Termin składania ofert 16.04.2018 r. do godz. 15:30.