Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012r poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), nałożyła na samorządy zmianę systemu gospodarowania odpadami. Od 1 lipca 2013 roku Gmina przejmie obowiązek odbioru śmieci.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku postępowanie z odpadami odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Od 1 lipca 2013 roku przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Czeremcha w drodze przetargu, odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez właściciela nieruchomości.

Nowym systemem gospodarki odpadami objęci zostaną właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele posesji niezamieszkałych tj. sklepy, cmentarze, firmy, domki letniskowe, itp. będą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów. Na zasadach dotychczasowych.

Każdy właściciel zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Jest także zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Czeremcha deklaracji w której określi sposób zbierania odpadów (selektywny czy też zmieszany), oraz wysokość należnej opłaty.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osobą, która będzie musiała uiszczać nowa opłatę będzie właściciel nieruchomości (jako właściciel należy również rozumieć: współwłaściciela, użytkownika wieczystego, osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomością)

W przypadku, gdy dana nieruchomość jest własnością wielu osób, deklarację wypełnia i składa w siedzibie Urzędu tylko jedna osoba reprezentująca wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość.

Obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku wspólnoty mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty. (art.2 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Rada Gminy Uchwałą Nr XX/156/13 z dnia 27 lutego 2013r. ustaliła metodę opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego oraz ustaliła wysokości takiej opłaty, która wynosi 12,00 zł za odpady zmieszane (niesegregowane), a w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 7,00 zł miesięcznie.

Opłatę należy wpłacać kwartalnie bez wezwania na indywidualne konto bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 5) w terminach:

1. za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 15 marca

2. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 15 czerwca

3. za okres od lipca do 30 września – do 15 września

4. za okres od 1 października do 31 grudnia – do 15 grudnia

w tytule przelewu należy wpisać: odpady komunalne, oraz dane identyfikacyjne właściciela i adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli oddać odpady komunalne wytworzone na danej nieruchomości na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeremcha.

Wnoszone opłaty do gminy mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów, oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny odbywać się będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości, czyli zbiórka „u źródła”. Należy wydzielić takie frakcje jak:

1. tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,

2. papier i tekturę,

3. szkło białe i kolorowe,

4. popiół i żużel

5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mieszkańcy powinni zagospodarować poprzez poddaniu ich kompostowaniu.

Przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny należy pamiętać o tym, aby:

- segregować zgodnie z standardami segregacji (nie tłuc szkła przed wrzuceniem, wrzucać opakowania bez zawartości, zdjąć nakrętki, krążek z szyjki lub pokrywę, opakowania PET, kartony, kartony po mleku i sokach należy zgnieść

- odpady wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem.

Odpady niewłaściwie wysegregowane zostaną odebrane jako zmieszane, a to spowoduje, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony za odpady jako zmieszane i zostanie zastosowana wyższa stawka - za odpady zmieszane (niesegregowane),

Odbiór segregowanych odpadów odbywać się będzie raz na kwartał. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz na miesiąc.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do wiadomości mieszkańcom po przeprowadzeniu przetargu.

Odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań w wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, zużyte opony, leki, chemikalia będzie można dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie się mieścił przy ul. Duboisa.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

Podjęte uchwały: (dostępne na stronie internetowej UG: www.czeremcha.pl.)

  1. Uchwała NR X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha.
  2. Uchwała Nr XX/157/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz wysokości takiej opłaty.
  3. Uchwała NR XXI/130/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Uchwała NR X/63/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha.
  5. Uchwała NR X/64/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czeremcha.
  6. Uchwała Nr XXIII/186/13 Rady Gminy Czeremcha z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz wysokości takiej opłaty.

Wzór deklaracji *.doc

 

           

 

                                                                                        Urząd Gminy Czeremcha