Głównej zawartości

Komunikat alertu

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od dnia 15 stycznia 2013 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonych nr geodezyjnymi: 591, o pow. 0,0222 ha i 596, o pow. 0,0192 ha, obręb Czeremcha. Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Przypomina się, że zgodnie z art 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 05. Nr 1326, poz. 2008 póżn. zm.) , WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Powyższa kwestia uregulowana jest także w § 3 ust. 13 uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149, poz. 1724).

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nieczystości, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa chodnikowego wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy, w miejscu nie powodującym zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu likwidacji śliskości chodnika.

Zanieczyszczenia te winny być gromadzone w miejscu nie stwarzającym zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.

Zgodnie z art. 10 ust 2 i ust. 2a w/w ustawy nie realizowanie obowiązków zawartych w cytowanej ustawie i Regulaminie podlega egzekwowaniu w drodze postępowania mandatowego.

zdj_1897_1 zdj_1897_2