OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele posesji mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Zwolnione z tego obowiązku mogą być tylko osoby, które przed oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej, wyposażyły swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem do nieruchomości sieci można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, tel. 85 6850063.