„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Zakończenie realizacji zadania pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

W dniu 11 grudnia 2015 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina Czeremcha", objętej dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zadanie było realizowane przez Gminę Czeremcha – Partnera Wiodącego Projektu pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00). Wykonawcą prac był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze.

Roboty budowlane były realizowane w okresie od 9 czerwca 2015 r. do 27 listopada 2015 r. W ramach prowadzonej inwestycji został wybudowany obiekt oczyszczalni ścieków typu biologiczno-mechaniczna, o średniodobowej wydajności 300 m3/dobę. W skład obiektu wchodzą 3 budynki (budynek technologiczno-socjalny, mechanicznego oczyszczania, punktu zlewnego FEK-PAK wraz ze stacją najazdową), wiata na agregat i dwa reaktory typu SBR. Obiekt funkcjonuje na podstawie dwóch niezależnych ciągów technologicznych o wydajności 150 m3/dobę każdy. Ponadto wykonane zostało zagospodarowanie terenu oczyszczalni poprzez budowę utwardzonego placu dojazdowego z kostki betonowej, ogrodzenia, drogi dojazdowej, nasadzenia zieleni oraz oświetlenie placu.

Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz wód gruntowych obszaru przygranicznego jak również rejonu Puszczy Białowieskiej, w którym położona jest Gmina Czeremcha.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 4 338 579,00 zł, z czego 90% stanowi kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

DSC 0011 DSC 0012 DSC 0013 DSC 0016 IMG 8159

IMG 8168 IMG 8169 IMG 8174 IMG 8183 IMG 8187

IMG 8191 IMG 8194
 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.