Obiekty krajoznawcze

W gminie Czeremcha znajduje się wiele obiektów krajoznawczych mogących stanowić
obiekt zainteresowania turystycznego, np.:

 • zabytkowe cerkwie w miejscowościach: Czeremcha i Zubacze, których architektura nawiązuje do budownictwa ludowego z XIX i XX wieku • zabytkowe cmentarze w miejscowościach: Czeremcha(rzymskokatolicki i prawosławny), Kuzawa(przycerkiewny) z XIX i XX wieku
 • pozostałość parku dworskiego w miejscowości Jancewicze
 • obiekty zabytkowe z XIX i XX wieku: budynki mieszkalne oraz budynek, w której mieściła się Przychodnia Kolejowa PKP w Czeremsze.

Turystyka

Dla gminy Czeremcha podstawowe znaczenie w kształtowaniu wielkości ruchu mają następujące uwarunkowania:

 • bardzo dobra dostępność komunikacyjna kolejowa (bezpośrednie połączenie z Warszawą)
 • przejście graniczne kolejowe PKP, osobowe i towarowe (znormalizowany tor do Brześcia na Białoruś)
 • przejście graniczne drogowe (osobowe) pomiędzy RP i RB w Połowcach.

Walory przyrodnicze

Na obszarze Gminy Czeremcha do elementów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych należą:

 • obszar chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, zajmujący północno-wschodnią część Gminy Czeremcha o powierzchni około 550ha. Na terenie gminy obejmuje głównie powierzchnię upraw i młodników sosnowych porastających gleby porolne
 • pomniki przyrody jak np. dąb szypułkowy rosnący na placu PKP w Czeremsze

Dodatkowe atrakcje przyrodnicze:

 • zdrowy mikroklimat oraz występowanie różnorodnych zwierząt i ptaków
 • bogactwo lasów w owoce runa leśnego
 • formy wypoczynku: turystyka piesza i rowerowa organizowana we własnym zakresie