Ogłoszenie


Projekt zrealizowany został w ramach umowy nr. IG-2004/PLUB/2.20/1.2/U-41/08 o dofinansowanie Projektu nr NEB/PL/PDL/1.2/07/70 w ramach Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Całkowita wartość Projektu - 310 734,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR - 191 025,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne - 254 700,00 PLN

W ramach realizacji projektu opracowano:

  • kompletną dokumentację techniczną na budowę wodociągu (od wsi Wólka Terechowska do wsi Opaka Duża, Pohulanka),
  • kompletną dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej (Czeremchy, wsi Stawiszcze i Kuzawa),
  • Studium wykonalności projektu na budowę wodociągu,
  • Studium wykonalności projektu na budowę kanalizacji.

 

WÓJT GMINY

inż. Michał Wróblewski