PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O SKŁADANIU NA PODSTAWIE ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (T.J. DZ.U. Z 2016R. POZ. 487 ZE ZM.) OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (ZA OKRES OD

1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU) W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2017R.