Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa może dokonać właściciel nieruchomości. Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku gdy zgłoszenie zostanie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości - zgłoszenie takie będzie nieskuteczne.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wójt, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

W przypadku gdy zgłoszenie jest kompletne organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół, który może być udostępniony na wniosek zgłaszającego. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ, wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie lub w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Sprzeciw do zgłoszenia może być wniesiony w przypadku gdy drzewo jest zlokalizowane na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody, spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3.

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 do zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia organ wymierza administracyjną karę pieniężną.

W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Usunięcie drzew bez dokonania ponownego zgłoszenia skutkuje wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej.