Drukuj
Odsłony: 808

Wójt Gminy Czeremcha przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czeremcha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”....

Zarządzenie Nr 196

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196

Uchwała Nr XXII