OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.:"Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach , Gmina Czeremcha", Ogłoszenie nr 546015-N-2018.


  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)