KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczestnicy obrad Sesji Rady Gminy Czeremcha

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Czeremcha są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na mocy art. 20 poz. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) o samorządzie gminnym, a nagrania udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swojego  wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r.  L 119/1), zwanego dalej RODO – zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, dalej jako „ADO”;
  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodug@czeremcha.pl;
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330,1669) o dostępie do informacji publicznej.
  4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (wizerunek) przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż w terminach wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym równie profilowaniu.