Jerzy Wasiluk

Pokój nr: 11 (wejscie przez Sekretariat)

tel. 85 685 00 99

Wójt przyjmuje interesantów:

 w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00 

 

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który wykonuje swoje czynności przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, określając przy tym ich zadania.

 

Kompetencje Wójta:

  1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. kieruje i nadzoruje pracę Urzędu,
  3. wykonuje czynności organu obrony cywilnej,
  4. wykonuje czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  5. składa oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
  6. wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje,
  7. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Gminy,
  8. może upoważnić na piśmie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  9. udziela pełnomocnistwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetenji,
  10. mianuje pracowników samorządowych.