Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zakres prac obejmuje:

a) wykonanie pięcioletnich przeglądów szczegółowych dróg gminnych na ternie Gminy Czeremcha

c) sporządzenie protokołów kontroli

e) dokumentacja z przeglądów powinna być opracowana dla każdego obiektu osobno w wersji tradycyjnej (wydruku) 2 egz.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania części robót przez podwykonawcę

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Słownik CPV:

71631480-8 Usługi kontroli dróg

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 23.09.2010 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 14 000 euro.

Wójt Gminy Czeremcha

inż. Michał Wróblewski

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.doc