ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA KUZAWA,  ŻE  ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE KUZAWA ODBĘDZIE SIĘ w dniu 11 września  2019 roku (środa) o godz. 17:00  w świetlicy wiejskiej.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                    

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2020 rok.
  5. Przedstawienie projektu wniosku do funduszu sołeckiego.
  6. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie zebrania.

                        Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 50% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie ( po odczekaniu 30 minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

                                                                                                                       SOŁTYS  SOŁECTWA  KUZAWA