"Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha"

Kolejna inwestycja w Gminie Czeremcha została oddana do użytkowania. Informujemy, że w ramach zadania pn. ,,Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha" wybudowano cztery instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Stacja Uzdatniania Wody Kuzawa, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze oraz Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana w pobliżu ul. Fabrycznej. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czeremcha” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RPO.05.01.00-20-0510/19. Wartość wykonanych robót to: 557613,12 zł. Wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach programu wynosi 80% kwoty zrealizowanych robót tj. 446090,50 zł. W ramach zadania powstały instalacje o łącznej mocy 121,52 kWp.

gok1 gok2 hydrofornia hydrofornia2 hydrofornia3

ocz2 oczyszczalnia oczyszczalnia3 oczyszczalnia4