ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA ZUBACZE, ŻE ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE ZUBACZE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  30 SIERPNIA 2020 ROKU (NIEDZIELA) O GODZ. 14 :00  W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

Porządek obrad:                                                  

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  5. Dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2021 rok.
  6. Przedstawienie projektu wniosku do funduszu sołeckiego
  7. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.

 

     Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 1/5  mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie ( po odczekaniu 15minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

                                                                                                                   

SOŁTYS  SOŁECTWA ZUBACZE