ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  OPAKA DUŻA, ŻE ZEBRANIE OGÓLNOWIEJSKIE W SOŁECTWIE OPAKA DUŻA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10.09.2020 R. O GODZ.  09:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  5. Dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2021 rok.
  6. Przedstawienie projektu wniosku do funduszu sołeckiego
  7. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.

      Prawomocność zebrania wiejskiego wymaga udziału co najmniej 1/5  mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Zebranie zwołane w drugim terminie ( po odczekaniu 15minut) będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników.

SOŁTYS  SOŁECTWA OPAKA DUŻA