„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” - cz.1

„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” - projekt Gminy Czeremcha Nr RPO.06.01.00-20-0026/19 jest realizowany w ramach środków RPOWP 2014-2020

 

Projekt dotyczy modernizacji istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze wraz z wyposażaniem. Obecnie funkcjonujący PSZOK nie spełnia funkcji, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie działania punktów zbierania odpadów. Głównym celem projektu jest wzrost udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych na obszarze gminy Czeremcha. Jednocześnie efektem związanym z  realizacją przedsięwzięciem będzie również  dostosowanie istniejącego PSZOK do wymogów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inwestycja będzie służyła poprawie stanu środowiska naturalnego w szczególności wód i gleby poprzez ograniczenie ilości odpadów komunalnych, które w sposób nie kontrolowany mogą trafiać bezpośrednio do środowiska. Wartość ofertowa robót: 2441737,50 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach zadania wykonane będą m.in. następujące roboty: powstanie nowa hala magazynowa, zakupione zostanie nowe wyposażenie PSZOK, poddana modernizacji zostanie istniejąca kotłownia, przeprowadzone będzie nowe zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem, montażem monitoringu oraz ogrodzeniem jak również nasadzeniami zieleni, powstanie wiata na paliwo do zmodernizowanej kotłowni (eko zrębka drzewna). Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021r..

Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ

Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ Rozbiórka budynku ZDZ

Czeremcha, 03-05.02.2021r.