Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA z 21 kwietnia 2008r. uprawianie turystyki, sportu oraz amatorski połów ryb na wodach granicznych może odbywać się tylko w miejscach dozwolonych, przez całą dobę (z wykorzystaniem sprzętu pływającego tylko w porze dziennej) do linii granicy państwowej.

Obozy lub biwaki poza miejscami do tego przeznaczonymi mogą być organizowane tylko po uprzednim powiadomieniu właściwego komendanta Placówki Straży Granicznej. W rejonie gminy Czeremcha właściwym jest Komendant Placówki SG
w Czeremsze –  ppłk SG Adam JAROSZ