Drukuj
Odsłony: 40

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, roboty budowlane: wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0439/20.