Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr Projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0439/20.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034732/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3afbc423-09e9-4835-ba73-4764a5f02bbf