Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00139981/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.12.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4e5d120-bc1c-48a4-a441-e11d465e0d8c