Dostawa wyposażenia pomieszczenia wystawienniczego przedmiotów użytkowych oraz oprogramowania komputerowego w PSZOK

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pomieszczenia wystawienniczego przedmiotów użytkowych oraz oprogramowania komputerowego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162973/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.13.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a9503da-f4d7-40f1-8908-4b78dd3ec760