Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163058/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.14.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a52fef77-0a80-4764-a56d-95a6f3332e77