Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w zawiązku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego obejmującego 10 miejscowości gminy Czeremcha (tj. Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Połowce, Stawiszcze, Czeremcha, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka) informujemy, że wprowadzono zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązujący cała dobęhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1613

 

Ograniczenie nie dotyczy osób, które wykażą że:

 1. na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 2. zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym;
 3. przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu załatwienia sprawy w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 2;
 4. stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą;
 5. stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 6. wykonują usługi pocztowe, kurierskie lub w zakresie przewozu osób lub towarów, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, ma na celu doręczenie przesyłki lub towaru do adresatów na tym obszarze lub przewóz osób uprawnionych do przebywania na tym obszarze;
 7. są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie z tych nieruchomości;
 8. stale wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu wykonywanie tej pracy;
 9. są uczniami pobierającymi naukę na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest związane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki;
 10. są dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie lub umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego lub form opieki nad tymi dziećmi;
 11. są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, jest związane z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
 12. są małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem osoby na stałe zamieszkującej na obszarze objętym stanem wyjątkowym i przebywającej na tym obszarze w celu opieki nad ww. osobą albo pomocy tej osobie w załatwianiu jej bieżących spraw życia codziennego;
 13. przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie;
 14. przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu w celu opuszczenia obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;
 15. przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia;

osoby wymienione w pkt. 1-13 zgłaszają  okoliczność/powód udziału osób spoza strefy objętej stanem wyjątkowym (np. przekazując listę uczestników) do Placówki SG w Czeremsze:

 • drogą mailową: sdo.czeremcha@strazgraniczna.pl ;
 • osobiście;
 • telefonicznie numerem telefonu 85 68 54 720)

 

w załączeniu (przykładowy wzór wniosku)

 

16) jeżeli zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą stale zamieszkującą na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy osoba nieujęta w pkt. 1-13 zamierzająca wjechać na ww. obszar powinna uzyskać zgodę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Wniosek należy złożyć:

 • drogą mailową ( sdo.czeremcha@strazgraniczna.pl)
 • osobiście w siedzibie Placówki SG w Czeremsze przy ulicy Bocznej 16
 • funkcjonariuszowi Placówki SG w Czeremsze 

Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komendanta Placówki SG w Czeremsze zgoda zostaje zeskanowana i przesłana na adres e-mail wnioskodawcy, natomiast wersję papierową dokumentu (oryginał) można odebrać w siedzibie Placówki SG w Czeremsze przy ulicy Bocznej 16.

Informujemy również, że nie są oraz nie będą wydawane żadne przepustki
w formie tabliczek czy też naklejek.

Zobacz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1612