Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276665/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.15.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a684e2db-5e76-4d6a-bad5-d9114919ae05