Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0439/20-00).

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czeremchy. Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, wzrost efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, regulacja emisji CO2 do powietrza, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochrona środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów opłat za energię przez gminę.

Całkowita wartość projektu: 535 704,27 zł.

Kwota dofinansowania: 418 756,12 zł.

 

led1 1  led1 2