Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów" poddziałanie: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058171/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1b97505-9eba-429f-9d60-0b234e5e9494