Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00082720/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b0bf20d-2c76-4345-90f1-d138594a97c8