Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109752/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.5.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d737775d-712c-403c-a829-21c9e8002332