Fundusz sołecki na 2023 r. w Gminie Czeremcha

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok:

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość funduszu sołeckiego (w zł)

1.

Berezyszcze

34

11 613,63

2.

Bobrówka

40

11 911,42

3.

Czeremcha

2139

49 630,90

4.

Czeremcha-Wieś

248

22 234,64

5.

Jancewicze

11

10 472,12

6.

Kuzawa

149

17 321,18

7.

Opaka Duża

15

10 670,64

8.

Pohulanka

16

10 720,27

9.

Połowce

21

10 968,43

10.

Stawiszcze

174

18 561,96

11.

Wólka Terechowska

76

13 698,13

12.

Zubacze

49

12 358,09

 

RAZEM:

2972

200 161,41

Fundusz sołecki, to środki w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, musi zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić, wstępnie oszacować koszty zadania oraz uzasadnić w jaki sposób dane zadanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim każde przedsięwzięcie musi spełniać następujące warunki:

  • być zadaniem własnym gminy,
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy - Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Czeremcha na lata 2015-2025.

Uchwalone wnioski przez zebranie wiejskie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r.

                                                                                                Wójt Gminy Czeremcha