Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha

logo fot

Gmina Czeremcha informuje, że zakończyła realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0850/20 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. W związku z projektem wypłacono mieszkańcom 32 granty na łączną kwotę 415 237,63 zł.

 

Całkowita wartość projektu: 659 097,12 zł.

Kwota dofinansowania: 422 296,66 zł.