Zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022r., poz. 2236) oraz przeprowadzania przez Urząd Gminy Czeremcha wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Wójt Gminy Czeremcha zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Czeremcha o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla.

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1967), z wyłączeniem osób gospodarstwa domowego, które kupiły węgiel na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości określonej w stosownym rozporządzeniu.

Informację o zamiarze zakupu węgla można zgłaszać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 5
 • na adres mailowy wegiel@czeremcha.pl
 • telefonicznie – nr tel. (85) 685-04-00 oraz 85 685-03-94

W informacji należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rodzaj węgla (ekogroszek, orzech II)
 • ilość zamawianych ton.

Gospodarstwo domowe może zakupić do 3 ton węgla po cenie preferencyjnej, z tym że:

 • 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.,
 • 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

UWAGA! Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia zapotrzebowania na węgiel  w ramach zakupu preferencyjnego.

Wójt Gminy Czeremcha

Jerzy Wasiluk

 

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, reprezentowany przez Wójta Gminy Czeremcha. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 6850400.
 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iodug@czeremcha.pl
 • Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
 • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych związanych z zakupem preferencyjnym paliw stałych dla gospodarstw domowych, wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 • Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.