PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU  ZŁOŻENIA DO DNIA 31 STYCZNIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM (1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

(ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).