Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062869/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-321270dc-9d7f-11ed-b4ea-f64d350121d2