Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130710/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9f3c777-be6a-11ed-b311-9aae6ad31be8