Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1

CZYSTE POWIETRZE

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Czeremcha może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 98
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 47
 • Kwota wypłaconej dotacji – 1 203 872,61 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 1. wymianę źródeł ciepła,
 2. instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. ocieplenie przegród budowlanych,
 4. stolarkę okienną i drzwiową,
 5. mikroinstalację fotowoltaiczną,
 6. wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 7. dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,
 8. kompleksowa termomodernizacja.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Jakie są formy dofinansowania?

1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.

3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

 1. W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:
 • podczas indywidulnych spotkań w Urzędzie Gminy lub
 • korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00),
 1. Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
 2. Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl
 3. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!