Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1

Dokumenty i informacje potrzebne do wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Kontakt do doradcy dot. Programu Czyste Powietrze

Bartosz Płoński tel. 534 298 729 mail: ekolubek.biuro@gmail.com

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email
 • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania,
 • dane współwłaścicieli (o ile występują): imię i nazwisko oraz adres
 • w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania, czy jest wspólność majątkowa,
 • Czy dofinansowanie dotyczy budynku jednorodzinnego, czy wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • Adres inwestycji
 • Czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu (TAK /NIE),
 • Jakie źródło/a ciepła występuje/ą w domu (np. piec olejowy, gaz, piec wielopaliwowy, piec na węgiel, kaflówka, piec na pellet, pompa ciepła itp.)
 • trójczłonowy Nr księgi wieczystej (Powinna to być wartość w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera a 0 to cyfra)
 • Akt własności lokalu lub budynku oraz wypis z rejestru gruntów – w przypadku braku trójczłonowego nr księgi wieczystej,
 • nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Czy na ten budynek uzyskano już wcześniej dotację w programie „Czyste Powietrze”? (TAK/NIE)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? (TAK/NIE) Jeżeli tak: powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą
 • Czy w budynku jest/będzie kominek (TAK/NIE)
 • ile źródeł ciepła („kopciuchów”) będzie likwidowane i jakie,
 • Czy na jakieś przedsięwzięcie, które ma być objęte dofinansowaniem została już wystawiona faktura lub inny dokument (jeśli tak proszę podać datę wystawienia pierwszej faktury),
 • Dochód wnioskodawcy za 2022 rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • W przypadku chęci ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym (z GOPSu lub MOPSu, nie starsze niż 3 miesiące) lub zaświadczenie potwierdzające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, stałego opiekuńczego lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • Czy prowadzi Pan/ Pani działalność gospodarczą? (TAK / NIE)
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – ilość posiadanych ha przeliczeniowych (np. z nakazu płatniczego lub zaświadczenia z gminy)
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Jaki jest zakres planowanej inwestycji, która będzie dofinansowana?