Informacja o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z §10 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wykorzystująca na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Czeremcha wyroby zawierające azbest zobowiązana jest corocznie do dnia 31 stycznia, przedłożenia za rok ubiegły informacji o wyrobach zawierających azbest, z zastosowaniem formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest".
Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg załączonego formularza należy złożyć również w przypadku, gdy występujące na nieruchomości wyroby azbestowe zostały w roku poprzednim zdemontowane i przekazane do utylizacji.