Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze

Miło jest nam poinformować, że w dniu 08.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kondrackiej - Najbuk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – tj. firmą: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 1.013.265,39 zł brutto. 

Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 810 612,31 zł brutto.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 08.05.2024 r.

 

 DSC 1585  DSC 1587