Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541582/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.12.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44c4835b-95c1-11ee-ba3b-4e891c384685