OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Remont i wyposażenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Kuzawie, Gmina Czeremcha", znak: GGiOŚ.271.5.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiar Robót

Inwentaryzacja

Elewacje

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7