Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

 

Szanowni Państwo,

                                                          

Województwo Podlaskie realizuje projekt strategiczny pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa FEPD.08.00 Fundusze
na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEPD.08.01. Rozwój edukacji i kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. Celem programu stypendialnego jest  stworzenie równych szans edukacyjnych
dla uczniów. Zatem wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją
lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

W założeniach projektu  przewidziano cztery edycje naboru wniosków o przyznanie stypendium. Każda z edycji będzie obejmowała zamknięty rok szkolny, tj. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026. Osoba spełniająca wszystkie kryteria formalne i merytoryczne  wymagane podczas naboru, zostanie objęty/-ta pomocą finansową zgodnie z warunkami wskazanymi
każdorazowo w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w woj. podlaskim”.

Od 19 lutego 2024 r. rozpoczęła się pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych, które można składać do 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z założeniami projektu stypendia mogą otrzymać uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, klas I-IV liceów ogólnokształcących, prowadzących kształcenie ogólne w systemie dziennym, klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I-V liceów sztuk plastycznych, klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium zostały opublikowane
na stronie
www.podlaskie.eu w zakładce ,,Edukacja”. Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji podległym szkołom podstawowym i liceom ogólnokształcącym z województwa podlaskiego, licząc iż nie zabraknie w tym gronie stypendystów/ wychowanków z podległych Państwu placówek.

            Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 665 45 96, (85) 665 41 87 (85) oraz (85) 665 45 35 lub w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.